Vägledning för självbygge av massugn med bakugn

Det är synnerligen rekommenderat, att du läser igenom denna vägledning grundligt innan arbetet påbörjas (det gäller även om du själv är hantverkare).

Material

Modulbyggsats

43 gjutna moduler (18 olika typer).
2 säckar lerbruk (röd markering band)
1 säck betongförsegling (gul eller blå markering).
1 skiva 3mm keramisk isolering

2,4 m2 10mm stenull

Järndelar

1 stk. eldstadslucka
1 stk. bakugnslucka
1 stk. asklucka
2 stk. sotluckor
1 stk. skorstensspjäll
1 stk rist
1 stk. frontplåt till bakugnslucka
1 frontplåt för montage av eldstadslucka

1 påse med stålskruvar + murborr
4 stk. specialmuttrar + skruvar till infästning av eldstads- och bakugnsluckor

2 stk plattjärnsrör med kvadratiskt tvärsnitt (till sotluckorna)
2 stk. plattjärn (till ev. överliggare under luckorna)
4 stk. armeringsjärn (att montera i modul nr. 9)

Diverse (medföljer som regel inte)

Mursten till kappan. Här kan användas den billigaste formen av tegel (ny eller begagnad), så länge det är massivt
Murbruk (t.ex. c-bruk)
100 mm stenull eller perlit till isolering ovanpå ugn
Ev. värmeväxlare till produktion av varmvatten och vattenburen värme.
Ev. stenplattor e.l. till hyllor under luckor och framför ugn.
Ev. ny (dubbel) renslucka till skorsten .

Verktyg (medföljer ej)

Murslevar (stor + mindre)
Brukblandare (tombola, ”visp”, spade eller liknande)
Murarbalja/skottkärra
3 stk. murarhinkar
Tvättsvamp
Vattenpass (min. 1 m)
Tumstock
Vinkelslip m. diamantskiva (230 mm)
Hörselskydd
Skyddsglasögon
Slagborr

10 mm + 6-8 mm murborr
Vinkelhake
Murarhammare
Bågfil (eller vinkelslip m. metallskärarskiva)
Sexkantsnyckel (5 mm)
Blyertspenna
Skarp kniv
Stjärnskruvmejsel (stor)

 

Arbetsgång

Överväganden före påbörjandet

Massugnen består av en kärna uppbyggd av moduler och en kappa av sten (tegel, natursten eller dylikt). Mellan kärna och kappa läggs ett expansions-/isoleringslager av 10 mm stenull.
Yttersidan av kappan kan göras som rå mur, slammad, putsad, kaklad m.m. (med andra ord ganska valfritt).

Innan byggnationen påbörjas bör du tala med skorstensfejaren, så att minimumsavståndet till brännbara material iakttas och att möjligheterna för sotning är acceptabla. Det är oftast möjligt att få tillstånd att bygga massugnen med ett avstånd av endast 10 cm till brännbart material. Placeringen av sotluckorna bestäms också i samråd med sotaren, så att det inte blir några problem med godkännandet av den färdiga ugnen.

Placeringen av ugnen

Ugnen kan placeras mot vägg, i ett hörn eller mer eller mindre fristående.
Du bör överväga i vilken riktning värmestrålningen ska gå. Vid en placering direkt mot en vägg, där väggen används som en del av kappan, kommer värmen att vandra igenom väggen och ge en värmande yta på den andra sidan. Om detta inte är önskvärt, isoleras väggen med c:a 100 mm mineralull mot massugnen.
Under alla omständigheter ska det mellan väggen och kärnan läggas en minst 10 mm tjock expansionsfog (stenull).

Ugnen behöver inte stå omedelbart vid skorstenen. En “röktunnel” på upp till c:a 2 m påverkar inte funktionen av ugnen väsentligt.

Skorsten

Skorstenen kan vara av en traditionell, murad typ, en modulskorsten eller en stålskorsten.
För alla typer gäller, att öppningen ska ha en tvärsnittsarea på min. 250 kvadratcentimeter (vid runt hål motsvarar detta min. 18 cm).
Om skorstenshålet är mindre (t.ex. en 15 cm isokern) krävs en mekanisk fläkt i skorstenen.
Det är också möjligt att fräsa ur en existerande isokern-insats i en murad skorsten.

Botten av skorstenen ska normalt bara vara en smula över ugnens bottennivå. Detta innebär att den fyllning, som ofta finns i botten av murade skorstenar ska tas bort, och rensluckan flyttas nedåt.

Fundament

Kraven på fundamentet motsvarar det man kallar för ”tryckfast underlag”. I praktiken innebär detta ett underlag på min. 8 cm betong, armerad med c:a 3–4 mm armeringsnät.
I nyare hus är detta normalt redan fallet. I äldre hus utan gjuten grund blir det nödvändigt att såga hål i brädgolvet, understödja bjälkarna (om de genomsågats) och påbörja grundläggningen från fast mark. Från marken används LECA-block (i förband) för att bygga upp fundamentet till passade höjd. Ovanpå blocken gjuts ett 8-10 cm tjock betongplatta med 3–4 mm armeringsnät.

Toppen av fundamentet ska normalt ligga under golvets överkant, för att eventuell klinker, eller liknande, framför ugnen ska komma i samma höjd, som det existerande golvet.

Fundamentet ska helst torka i minst en vecka, innan uppförandet av ugnen påbörjas.

Förberedelser för murningen av kärnan

Börja med att lägga modul nr 1 på rätt plats på fundamentet (se mått på ritningen) och markera positionen på fundamentet med en blyertspenna eller liknande. Måtten på kärnan hittar du i den finska byggvägledningen.

Måtta inte för litet, utan hellre lite för stort.

Skorstensspjället ska placeras på ett passande ställe mellan ugnens botten och skorstenen. Observera: Den placering av spjället, som skisserats (punkterade linjen) på den finska ritningen är tänkt för en snabb upptändning i en skorsten med begränsat drag. Detta system används inte i Sverige.

Markera ut positionen på skorstenstillslutningen.
Placeringen av utgången från bottenmodulen till skorstenen kan göras var som helst innanför det ”lediga” området, d.v.s. det område, som inte täcks av modul nr 2. Det är dock bäst att göra uttaget så nära mitten som möjligt.

Märk ut var utskärningen ska göras på båda modulerna nr 1.

Bestäm placeringen av sotluckorna. Detta görs med tanke på, att botten av ugnen ska kunna rensas genom dessa. I några fall kan skorstenens renslucka fungera som en av sotluckorna, om den placeras så att man kan nå ugnsbotten genom den.

Normalt är en placering på sidorna det mest ändamålsenliga.

Om det råder tvivel om rensluckans och sotluckornas placering, kontakta sotaren. Markera också ut utskärningen för sotluckorna. Till detta kan de medföljande fyrkantiga plattstålstunnlarna med fördel användas.

Observera: Placeringen av sotluckorna ska vara så att dessa ligger över den slutliga golvhöjden. Tänk på att luckan går längre ner än ramen.

I de två modulerna nr 1 skärs hålet till skorstensanslutningen ut.

Hålet anpassas efter yttermåttet på spjällets ram + expansionsfog (ett tillägg på c:a 15–20 mm).

Utskärningen görs i båda modulerna nr 1, i deras fulla höjd.

Var beredd på att gjutmaterialet är mycket hårt, och att diamantklingan kan ”gå död”, om den inte är av god kvalitet. Att använda en vanlig stenskiva kan vara en bra och billigare lösning.

Du behöver inte skära igenom helt, utan nöja dig med att skära c:a halvvägs ned på alla sidor, och därefter försiktigt slå bort stumpen med en hammare. Därefter slipas sidorna rent med diamantskivan.

Hantera modulerna med försiktighet, då de är mycket hårda och lätt kan knäckas, när tjockleken minskas vid skärningen. Ett eventuellt brott kan dock lätt lagas med en smula lerbruk vid uppmurningen.

Skorstenstillslutning och inmurning av skorstensspjäll.

På det ställe där skorstensspjället muras in i bottenmodulen läggs en tätnings-/expansionsfog (10 mm rockwool) mellan järn och sten. Stången till stängningen av spjället avkortas till passande längd, så att baksidan av skivan under stängningsknappen är i plan med yttersidan av kappan/muren.

Rökkanalen till skorstenen kan muras med vanlig mursten och vanligt murbruk. På toppen av rökkanalen kan med fördel läggas en vanlig markstensplatta, som ev. skärs till.

Botten av skorstenen ska vara i plan med eller max. 4 cm över ugnsbotten.

Kom ihåg att skruva fast sexkantskruven som håller fast spjället på stängningsstången, innan rökkanalen sluts till.

Uppmurning av kärnan

Generellt

Alla mursidor på modulerna vaskas med våt svamp en stund innan de sätts på plats, för att få bort smuts och säkra en god (men inte för snabb) vidhäftning.

Till uppmurningen av skifte 1+2 samt ytterkappan m.m. används vanligt murbruk + lite cement (c:a 10:1.).

Till murningen av resten av kärnan används lerbruk (som det finns två säckar av).

Lerbruket blandas grundligt med vatten, med hjälp av t.ex. en färgblandare i en borrmaskin, till en smidig konsistens (som risgrynsgröt), som ser till att modulen kan sättas på rätt plats innan bruket härdar, men utan att bruket flyter ut helt och hållet. Påläggningen av bruk kan göras med en vanlig murslev, men du kan också använda dig av ”konditormetoden”. Fyll en kraftig plastpåse med bruk och skär ett lagom stort hål i ett hörn. Bruket pressas därefter ut i en passande sträng direkt på modulytan.

Fogtjockleken ska vara 3 mm. Man kan med fördel försäkra sig om detta genom att använda 3 mm avståndsklossar (t.ex. kakelkryss eller muttrar), som läggs ner i bruket på tre ställen i var fog. Modulerna läggs på och pressas ned så att de får kontakt med avståndsklossarna.

Alla fogar mellan modulerna fylls i och jämnas till med mursleven, och jämnas i efterhand också av med en våt svamp. Detta gäller även inne i rökkanalen.

Modulerna muras upp under frekventa kontroller av lod och våg. Eftersom modulerna är en smula koniska, p.g.a. gjutningen, kan man inte bara mura kant i kant.

Några av modulerna är tämligen tunga, och kräver minst två man för att sättas på plats.

Skifte 1 + 2

Dessa skiften muras upp med vanligt murbruk (se ovan). Mellan fundamentet och den första modulen används en lite större fogtjocklek för att försäkra sig om att detta hamnar i våg.

När båda modulerna nr 1 är på plats muras spjället in och anslutningen till skorstenen muras färdig.

När de två modulerna nr 2 inne i de två nr 1-modulerna är murade på plats utjämnas övergångarna till nr 1, som visas av planritningen, med hjälp av murstensstycken och bruk. Hålet i nr 2 fylls med avskurna moduldelar, mursten och bruk.

Botten av ugnen putsas slät för att underlätta sotningen.

När bruket är någorlunda torrt läggs ett stycke kraftig plast ut, så att det täcker botten av ugnen. Tanken med detta är att fånga upp de klickar av bruk som faller ner igenom rökkanalerna under murningen. De kan avlägsnas genom att dra ut plasten genom sotluckan, när ugnen är färdigmurad.

Bakugnens understöd/ackumuleringskloss

Efter murningen av de två första modul-skiftena går uppmurningen av de övriga modulerna vidare upp till bakugnshöjd. Använd så lite bruk som är praktiskt möjligt till uppmurningen av understödet. Du behöver med andra ord inte hålla normal fogtjocklek, då det ju endast är en stödmur, som också fungerar som värmelager.

Innan understödet till bakugnen muras upp klistras ett stycke 10 mm rockwool på baksidan av modulerna med hjälp av en tunn blandning av betongförseglare (den ensamma säcken).

Därefter muras understödet upp och isoleras på baksidan med 10 mm rockwool.

Om du inte önskar att värmen från baksidan av understödet (som är en del av kärnan) ska gå in i den bakomliggande väggen isoleras den med t.ex. 100 mm rockwool.

Vid eventuell inmurning av värmeväxlare följs den separata vägledningen för detta.

Skifte 3-9

Dessa muras upp till och med ett skifte över modul nr 7.

Var uppmärksam på att vända nr 8 rätt (den breda överkanten utåt).

Se till att måttet på 420 mm i öppningen till eldstadsluckan iakttas.

Observera att höjden vid toppen på skifte 5 ska vara 530 mm över golvnivå.

Toppen av modul nr 7, ska vara i nivå med det översta av modulerna nr 3, för att uppnå ett korrekt montage av bakugnen. Om detta inte är fallet lyfts modul 7 genom att lägga något under, eller i det motsatta fallet skärs det överskjutande av med diamantklinga (innan modulen sätts på plats).

Skifte 10 + 11

En murstenskloss under bakugnen ska se till att god kontakt och värmeöverföring uppnås mellan modul nr 9 och klossen, för att ordentligt leda värmen in under bakugnen. Innan murningen förbereds skiftena bredvid modul 9 på följande sätt:

Placeringen av de 4-6 stycken armeringsjärn, som ska hålla modulen samman med det bakomliggande treskiftes murstensblocket, märks ut på modul 9. Genom att mäta från toppen av murstensblocket med 15 skiften kan placeringen av dessa fastställas.

Med ett 10 mm murborr borras c:a 50 mm in i nr. 9. En motsvarande längd på armeringsjärnen slipas till lite, för att de lättare ska gå in i hålen. Därefter bankas de försiktigt fast i hålen.

Nu muras modulerna nr 2 i skifte 10 och 11 upp. Bruket ska torka i minst en timme, innan du murar vidare. Under tiden läggs en bit av den 3 mm vita keramiska isoleringen ovanpå 15- skiftesblocket, som en expansionsfog. Ett skifte mursten muras ovanpå denna.

Det är nu färdigt att montera modul nr 9 och mura klart 3-skiftesblocket.

Emellan dessa två läggs ingen isolering, bara bruk.

3-skiftesblockets överkant ska, efter att det avjämnats med ett putslager med bruk, vara i våg med överkanten på nr 9.

Nr 10 muras nu på plats, så att dess överkant är lika med och i våg med nr 9 och bakugnsunderstödet. Det kan vara nödvändigt att lägga en bit mursten eller liknande under för att hålla modulen på plats, eftersom det annars gärna vill pressa ut allt bruk ur fogen.

Låt bruket torka i minst 2 timmar innan arbetet fortskrider.

Skifte 13-20

De sista av nr 3-modulerna muras nu upp. Emellan dessa muras nr 13 och 14 upp i våg, så att de bildar en plan yta (botten på bakugnen) med en spaltbredd som motsvarar avståndet mellan nr 9 och 10.

Nr 15, 16, 17 och nr 18 muras därefter på plats.

OBS! Nr 17 och 18 kräver minst två man och något av passande höjd och säkerhet att stå på, för att komma upp i den rätta arbetshöjden. Dessa två tunga moduler kan med fördel läggas på plats med hjälp av ett par stycken brädor/reglar av passande längd och grovlek, som används för att lyfta upp modulerna.

Därefter avslutas murningen av kärnan med nr 19 och 20.

Hålrummet bakom bakugnen mot väggen fylls ut med rockwool.

Isolering av kärnan

Med hjälp av betongförseglingen, tunt blandad, klistras 10 mm rockwool på alla ytor av kärnan (bortsett från toppen) samt bakugnsunderstödet. Skär därefter rent kring alla öppningar. Stryk inte betongförsegling på för många ytor åt gången, då det torkar rätt snabbt.

Montering av frontplåtar

Frontplåtarna monteras på kärnan med hjälp av betongskruvarna (levererade i en plastpåse). Plåtarna sätts på plats mot kärnan på så sätt att underkanten av öppningen till eldstaden är i våg med underkanten av luckans hål i frontplåten och att öppningen är mitt i hålet.

Därefter borras skruvhålen i kärnan med det medföljande 3,5 mm murborret. Kör några gånger ut och in med borret i varje hål och se till att smulorna kommer ut ordentligt.

Frontplåtarna skruvas nu fast med skruvarna. Det kan vara nödvändigt att skruva dem lite fram och tillbaka och eventuellt smörja dem med lite vatten för att förhindra att de knäcks.

Fram på frontplåtarna klistras (använd silikon eller liknande) några strimlor av den vita isoleringen eller något motsvarande. Strimlorna placeras på samma lodräta linje på båda frontplåtarna, och med ett avstånd på c:a 7 cm från luckhålen. Strimlorna fungerar som expansionsfog och som styrlinje vid uppmurningen av stenarna i muröppningen.

Uppmurning av kappan

Vid uppmurningen av kappan används vanligt bruk (t.ex. c-bruk).

Det är en god idé att hålla några få millimeter ”luft” mellan kappan och isoleringen på kärnan. Det ger möjlighet till att justera för eventuella skevheter i kärnan vid uppmurningen av kappan.

Generellt används inte mer bruk i kappan än nödvändigt, så att torktiden begränsas i så hög grad som möjligt.

På de ställen, där det behövs utfyllnad (i hörn t.ex.) används så långt det är möjligt murstensbitar och endast lite bruk. Undvik att bilda hålrum i kappan, utan fyll ut dem för att öka massan och minska onödig isolerande verkan.

Spelrummet är tämligen fritt när det gäller val av material till och form på kappan.

Hålet till askluckan anpassas någorlunda till hålet i kärnan. En liten avvikande ”uppförsbacke” mot askrummet är helt okej.

Se till att under murningen hålla ett minimiavstånd på 4 cm (+ ev. hylltjocklek) över och under eldstads- och bakugnsöppningarna, så att luckorna kan öppnas utan problem.

Under uppmurningen runt eldstads- och bakugnsluckorna är det viktigt att tillräcklig plats ges för handtagen. Det mest ändamålsmässiga är som regel, att låta dessa öppningar ha en bredd lika med hela den främre plana ytan av den stora frontplåten, och en vinkel på 120–135 grader i förhållande till denna.

Det är en fördel att ha stenhyllor under både eldstads- och bakugnsluckan. Om dessa inte muras in med det samma är det lämpligt att lämna utrymme för sådana under uppmurningen med tanke på en eventuell senare installation.

Framför luckorna kan du bära upp muren med tegelbalk eller de medföljande plattjärnen. Du kan naturligvis också göra ett riktigt murvalv med hjälp av ett tillfälligt stöd.

Kappan muras upp till en höjd av minst två skiften (c:a 12 cm) över toppen på kärnan, så att isoleringen (min. 100 mm tjock) ovanpå denna ligger under kappans överkant.

Ovanpå isoleringen kan en gipsplatta läggas, ett tunt lager med bruk eller något annat obrännbart. Det förstnämnda är mest praktiskt, om man lätt vill kunna komma åt att lägga in en värmeväxlare senare.

Montering av luckor

Eldstadsluckan

Luckan fästs i frontplåten med hjälp av de medföljande plattjärnsmuttrarna, som placeras diagonalt i hörnen på baksidan av plåten (mellan denna och rockwoolen). Därefter skruvas luckan fast med 6 mm-skruvarna (25 mm långa) genom hörnen in mot frontplåten. Använd en smal skruvmejsel eller liknande för att fånga upp gänghålen och rätta in dem efter hålen i luckans ram, före det att skruvarna skruvas i.

Bakugnsluckan

Denna skruvas fast i frontplåten med hjälp av 4 stycken 6 millimeters försänkta skruvar (25 mm långa) genom hålen i ramens hörn och in i gänghålen i frontplåten.

Smörj gänghål och skruvar i förväg med lite olja eller liknande.

Askluckan

Askluckan görs fast med de kvarvarande betongskruvarna i den murade öppningen.

Det är nödvändigt att borra hålen i askluckans ram upp till 4 mm, så att det finns gott om plats för skruvarna.

Håll askluckan på plats i hålet och märk ut på murstenarna med det 3,5 mm murborret (snett inåt).

Därefter borras hålen in till säkert djup.

På luckans ram läggs lite betongförsegling (som tätning) och luckan skruvas på plats.

Mellanrummet mellan kärnan och kappan tätas med bruk eller betongförseglare. Det samma görs med ett eventuellt mellanrum mellan ramen och inmurningshålet.

Alternativt kan du välja att fästa askluckan i kappan. I så fall tätas mellanrummet mellan kärna och kappa med lite bruk.

Sotluckor

Sotluckans ram pressas in i den inmurade fyrkantiga tunneln av plåt. Ramen kommer normalt att sitta fast ordentligt i tunneln, och behöver inga skruvar.

På baksidan av ramen (den som ska vändas in mot ugnen) läggs betongförsegling (med en konsistens som risgrynsgröt) innan den sätts på plats. Tunneln skjuts på plats, och likaledes tätas mellanrummet mot kärnan, där som tunneln slutar, med betongförsegling.

Kom ihåg att ta bort plasten från ugnsbotten innan du tänder första gången.

OBS !: Ugnen måste få lov att torka innan den tas i bruk. Vid 20 grader Celsius tar det c:a 4 veckor. Torktiden kan förkortas om man använder en värmefläkt. Vid lägre temperaturer får man vänta omkring 6 veckor. Följ uppstarts- och eldningshandledningen när eldningen ska påbörjas.

 

PS: Kontakta mig gärna om ni behöver ytterligare vägledning.

Rikard Wingård

Tfn: 0304-376 16

Mobil: 070-340 29 98

Mail: info@massugn.se

 

Mycket nöje i byggandet och användningen av er massugn!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *