Varför en massugn?

Det finns en många goda anledningar till att välja en massugn, som värmekälla i ett hus. Den avger en väldigt behaglig och sund värme och är särdeles miljövänlig i drift. Massugnen utgör en vacker möbel i hemmet och kan mycket fördelaktigt kombineras med andra värmekällor – t.ex. solfångare. Till detta kommer att den också är oerhört billig i drift. Men den oöverträffade värmekomforten som en massugn ger är nog det bästa argumentet för den.

Massugnen kommer från Finland, där man under en lång rad år har forskat på den och utvecklat den till dess nuvarande höga standard. Massugnen är dock fortfarande mycket enkel i sin uppbyggnad med få rörliga delar, och helt oavhängig av el och elektronik. Man kan med rätta säga, att det handlar om ”högutvecklad lågteknologi”.

Massugnen är en värmeackumulator

Massungen har fått sitt namn från den stora massan av sten, som den är uppbyggd av, normalt c:a 2–3 ton (en högre vikt har man ingen nytta av).

Under förbränningen leds de varma rökgaserna genom kanaler i stenkärnan, och värmen ackumuleras i stenen. Därefter sprider sig värmen långsamt ut till kappan (den yttre muren) och strålar ut i rummet. Värmen avges från ytan av kappan i ett lugnt och stabilt tempo till omgivningen. Ytan blir endast c:a 40–50 grader varm – en behaglig temperatur som inte medför någon risk att bränna sig.

Massugnen har en riktigt bra ekonomi

Massugnens ekonomi är särskilt god. Även om den är dyrare att anskaffa än en vedkamin, betalar sig det högre priset inom en snar framtid. Om du värmer med el, olja, gas eller dylikt är återbetalningstiden i regel 2–4 år (lite längre, om du har en vedkamin sedan tidigare).

Byggpriset kan halveras, om du bygger massugnen själv, med hjälp av prefabricerade moduler till kärnan. Denna möjlighet är beskriven under Varför vår massugn?

Kontakta oss för aktuell prislista: info@massugn.se

Utgifterna för ved kan hållas på en mycket låg nivå tack vare massugnens högeffektiva förbränning, där bränslet utnyttjas betydligt bättre än i en kamin (c:a hälften så mycket ved behövs).

Du använder normalt 8–12 kg ved per dygn under eldningsperioden, vilket ger en förbrukning på c:a 6–10 kbm om året (bor man i mellersta och norra Sverige bör man dock räkna med en högre förbrukning). Massugnen är heller inte kräsen. Alla typer av trä kan användas (förutsatt, att det är torrt och fritt från giftiga ämnen).

Driftskostnaden kommer därmed ned på under 5.000 kr om året (vid ett vedpris på 500 kr/kbm). Allt varmvatten till hushållet kan också inkluderas i den kostnaden. Se ”Många kombinationsmöjligheter”.

Har du tillgång till gratis eller billig ved kommer de årliga värmekostnaderna ned på en mycket låg nivå.

Med en massugn blir man i hög grad oavhängig av el-, olje-, kol-, och gaspriserna. Sverige har mycket god tillgång på ved och priset kommer därför att vara lågt och relativt stabilt under lång tid framöver. Dessutom är massugnen inte beroende av elektricitet, så även vid ett strömavbrott är värmeförsörjningen säkrad.

Sund, säker och behaglig värme

Merparten av värmen från ugnen avges som långvågig strålningsvärme. Det gäller både under själva eldningen (när du sitter och njuter av skenet från elden) och under resten av dygnet.

Det är en skön känsla att vara i närheten av en massugn (som att vara i solen en fin vårdag), och strålningsvärmen når ut i hela rummet. Det innebär att du uppnår en mycket konstant temperatur i huset – den svänger normalt högst ett par grader under dygnet och motsvarande lite från golv till tak. Du upplever t.ex. aldrig något golvdrag i ett rum med massugn.

Om man har småbarn (som ju befinner sig nära golvplanet), blir de inte utsatta för kyla nära golvet, på det sätt som sker med en kamin eller radiatorvärme. Dessa sprider värme genom konvektion, den uppvärmda luften rör sig upp mot taket och därifrån ned till golvet (som kyligare luft). Konvektionsvärme skapar dessutom drag och flyttar dammpartiklar runt i rummet.

Då massugnen värmer genom strålning skapar den ingen luftkonvektion och ingen rörelse av damm runt i rummet. Den är därför en mycket allergivänlig uppvärmningskälla. Det är dessutom bevisat, att den behagliga och jämna strålningsvärmen är nyttig för hälsan och verkar avstressande.

Massugnens sidor blir aldrig så varma, att du bränner dig på dem. Under eldningen strålar en intensiv värme ut genom luckan och ett starkt eldsken lyser, men då finns det heller inget tivel om att det gäller att se upp. Vi har ännu inte hört om någon, som har bränt sig på en massugn (i motsats till kaminer, där det föreligger en betydlig risk att barn får brännskador).

Hög värmekomfort

Massugnen kräver inte mycket tillsyn. Du eldar vanligtvis endast 1–1 ½ timme, en gång per dygn, och du väljer själv tidpunkten för eldningen, så att den passar in i familjens dygnsrytm. Värmeavgivningen påverkas inte heller väsentligt om du förskjuter tidpunkten för eldningen med åtskilliga timmar. Det tar faktisk c:a 3 dygn för massugnen att helt kylas av.

Tack vare sin effektiva förbränning producerar massugnen endast små mängder aska, så rengöring behöver inte ske särskilt frekvent. Proceduren är inte besvärlig, och smutsar inte ner, om man gör det riktigt.

Läs mer om det praktiska skötseln i ”Bruksanvisning till massugn”.

Miljövänlig energi

Ved är en förnybar energikälla. Det är ju i princip lagrad solenergi, som frigörs vid förbränningen. Det betyder att värmen från massugnen är CO2-neutral. Om den används som primär energikälla kan du i normalfallet spara miljön från flera ton CO2-utsläpp om året (jämfört med icke förnybara värmekällor).

Ved är också en lokal energikälla, som oftast endast behöver transporteras kort väg och därmed med en låg energiförbrukning.

I massugnen sker förbränningen vid en mycket hög temperatur (c:a 900–1 000 grader). Det innebär att ugnen har en hög effektivitet, som både utnyttjar energin optimalt, och förorenar minimalt. Utsläppen av farliga mikropartiklar hamnar på en mycket låg nivå, och långt under vad som är typisk för en kamin i drift.

Tack vare den effektiva och rena förbränningen kommer det väldigt lite rök ur skorstenen (till glädje för dig själv och grannarna).

Designfrihet

Formen på massugnens kärna är given på förhand, men det finns mycket stort utrymme att utforma den yttre kappan, som man själv önskar. Du kan t.ex. välja mellan flera olika slags sten (natursten, mursten m.fl.). Det enda krav som finns på materialet är att det håller en passande vikt – lätta material (som t.ex. hålsten) passar inte.

Tjockleken på kappan är också valfri. Det normala är att bygga enkelmur (s.k. halvstensmur), vilket är fullt tillräckligt för en optimal funktion. Det går utmärkt att göra kappan tjockare, men det är ingen fördel gentemot den tunnare. Massugnen kan visserligen ackumulera mer värme, men det är inte nödvändigt, eftersom en normal tjocklek på kappan är fullt tillräcklig för att hålla en konstant rumstemperatur mellan eldningarna. Det enda ”reglage” man har att skruva på för att reglera värmeavgivningen är mängden ved som eldas och tiden mellan eldningarna.

Ett aber med en tjock kappa är, att massugnens ”reaktionstid” blir långsammare, och att det då blir svårare att anpassa värmeavgivningen till behovet (skiftande utetemperaturer, varierande värmebehov i huset m.m.)

Kappan kan utformas på många olika sätt (fyrkantig, sexkantig, välvd, rund o.s.v.), och med inbyggda nischer, naturstensplattor, murstensvalv m.m. Bara fantasin sätter gränser.

Yttersidan kan vara rå, slammad, putsad m.m. Den kan målas (med vanlig akrylfärg), bekläs med natursten, kaklas o.s.v.  Det är upp till den egna kreativiteten och smaken att utforma en vacker och välproportionerad massugn, som blir en fröjd för ögat och en prydnad för huset.

Se exempel på olika utformningar under ”Bilder”.

Förhöjd livskvalitet

En massugn kommer oundvikligen att bli en viktigare del i ens liv, än vilken annan värmekälla som helst. Den kommer att utgöra en central och vacker del av huset, som du dagligen kan glädja dig över. När du på en kall vinterdag sitter och njuter av elden och värmen är den familjens trivsamma samlingspunkt. Det är heller inget problem att när som helst göra en ”trivseleldning” (t.ex. när man har gäster).

Den mycket behagliga och sunda värmen från massugnen bidrar också i hög grad till välbefinnandet. Och så är det ju också en skön känsla att veta, att man aktivt är med till att minska utsläppen av CO2 och andra hälso- och miljöfarliga gaser och partiklar.

Underhållsfri

En massugn slits praktiskt taget inte. De enda rörliga delarna är luckorna, och gångjärnen i dessa håller i flera hundra år.

Genom den höga temperatur, som massugnen uppnår i eldstaden, sker en kemisk process mellan flammorna och glaset, vilket förorsakar en lätt mattning av glaset. Med tiden kommer därför glaset i luckorna att bli lite disigt, men inte till en sådan grad att man inte kan se flammorna. Det går att försinka processen genom att ofta göra rent glaset, men om man slutligen inte vill leva med den matta ytan måste glaset bytas ut.

Med tiden kan utsidan av massugnen behöva en uppfräschning (t.ex. om den är målad), men det är snart och lätt åtgärdat.

Levnadstiden för en massugn kommer därför nästan alltid att vara längre än ägarens, och underhållskostnaderna nära noll.

Många kombinationsmöjligheter

Massugnen kan fås i olika grundutföranden och ingå i en rad fördelaktiga kombinationer. Se närmare under ”Kombinationsmöjligheter”.

Läs mer om fördelarna med våra byggsatser under ”Varför vår massugn?